Արման Հակոբյան

Ծննդյան թիվ և վայր՝ 1965թ., սեպ­տեմ­բե­րի 30, ք․ Եր­ևա­ն

Կրթություն՝ 1988թ. ա­վար­տել է Ե­ՊՀ ար­ևե­լա­գի­տու­թյան ֆա­կուլ­տե­տի ա­րա­բա­գի­տու­թյան բա­ժի­նը՝ 1986-1987թթ. ու­սա­նե­լով Ամմա­նի հա­մալ­սա­րա­նում (Հոր­դա­նան):

1991թ. ա­վար­տել է ԳԱԱ Ար­ևե­լա­գի­տու­թյան ի­նս­տի­տու­տի աս­պի­րան­տու­րան:

­Բա­նա­սի­րա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի թեկ­նա­ծու է:

Աշ­խա­տան­քային գոր­ծու­նե­ու­թյուն՝

1989-1991թթ․ ԳԱԱ Ար­ևե­լա­գի­տու­թյան ի­նս­տի­տու­տի ա­րա­բա­կան ե­րկր­նե­րի բաժ­նի ա­վագ լա­բո­րանտ

1991 թվա­կա­նից առ այ­սօր՝ ար­տա­սահ­մա­նյան գոր­ծու­ղում­նե­րով պայ­մա­նա­վոր­ված ը­նդ­հա­տում­նե­րով դա­սա­վան­դում է Ե­ՊՀ ար­ևե­լա­գի­տու­թյան ֆա­կուլ­տե­տում (ա­րա­բե­րեն, եբ­րայե­րեն, դա­սա­կան ա­սո­րե­րեն, եբ­րա­յա­գի­տու­թյուն, ա­րա­մե­ա­գի­տու­թյուն, ա­սո­րա­գի­տու­թյուն):

1991-1992թթ․ ՀՀ Ա­ԳՆ Մեր­ձա­վոր ար­ևել­քի բաժ­նի եր­րորդ քար­տու­ղար

1992-1995թթ․­ Ե­գիպ­տո­սում ՀՀ դես­պա­նու­թյան ե­րկ­րորդ քար­տու­ղար

1995-1997թթ․ ՀՀ Ա­ԳՆ Մեր­ձա­վոր Ար­ևել­քի վար­չու­թյան ա­րա­բա­կան ե­րկր­նե­րի և Իս­րայե­լի բաժ­նի ա­ռա­ջին քար­տու­ղար, ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թյան ծրագ­րա­վոր­ման խմ­բի ան­դամ

1997-1999թթ․ ՀՀ Ա­ԳՆ Մեր­ձա­վոր Ար­ևել­քի վար­չու­թյան պետ, Ա­ԳՆ ա­տես­տա­ցի­ոն հանձ­նա­ժո­ղո­վի ան­դամ

1999-2002թթ․ ՄԱԿ-ո­ւմ (Նյու Յորք) ՀՀ մշ­տա­կան ներ­կա­յա­ցուց­չու­թյան խորհր­դա­կան

2002թ. Մայր Աթոռ Սբ. Էջմիածնում ՀՀ ԱԳՆ լիազոր ներկայացուցիչ, արտաքին հարաբերությունների վարչության պետ

2002-2006թթ․ ՀՀ Ա­ԳՆ սպա­ռա­զի­նու­թյուն­նե­րի վե­րահսկ­ման և մի­ջազ­գային ան­վտան­գու­թյան վար­չու­թյան պետ

2006-2011թթ․ Կա­նա­դա­յում ՀՀ դես­պա­նու­թյան ար­տա­կարգ դես­պա­նորդ և լի­ա­զոր նա­խա­րար, Կա­նա­դա­յում ՀՀ գոր­ծե­րի հա­վա­տար­մա­տար, Քաղաքական ավիացիայի միջազգային կազմակերպությունում ՀՀ մշտական ներկայացուցիչ (Մոնրեալ)

2011-2020թթ. ՀՀ Ա­ԳՆ ամերիկյան երկրների վար­չու­թյան պե­տ

2020-2021թթ. Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան (նստավայրը՝ Բրազիլիա)

07-11.2021թ. Կոլումբիայի Հանրապետությունում և Բոլիվիայի Բազմազգ Պետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան (նստավայրը՝ Բրազիլիա)

2021թ. դեկտեմբերի 28-ից Իսրայելի Պետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան (նստավայրը՝ Թել Ավիվ)

­Դի­վա­նա­գի­տա­կան աս­տի­ճա­ն՝

Ար­տա­կարգ և լիազոր դեսպան

Այլ գործունեություն՝

«Ար­դի եբ­րայե­րեն» (Եր­ևան, 2003), «­Դա­սա­կան ա­սո­րե­րեն» (Եր­ևան, 2005, ռու­սե­րեն թարգ­մա­նու­թյու­նը՝ Классический сирийский язык, Մոսկ­վա, 2010), «Ա­րա­մե­ա­գի­տու­թյան և ա­սո­րա­գի­տու­թյան նե­րա­ծու­թյուն» (Եր­ևան, 2015, ան­գլե­րեն թարգ­մա­նու­թյու­նը՝ Introduction to Aramean and Syriac Studies, Ա­ՄՆ, 2017) դա­սագր­քե­րի, մեկ տաս­նյա­կից ա­վել գի­տա­կան հոդ­ված­նե­րի հե­ղի­նակ է:

­Օտար լե­զու­ներ՝

Ան­գլե­րեն, ֆրան­սե­րեն, ռու­սե­րեն, ա­րա­բե­րեն, եբ­րայե­րեն, պորտուգալերեն, լա­տի­նե­րեն

­Ընտանեկան կարգավիճակ՝

Ա­մուս­նա­ցած է, ու­նի եր­կու դուստր:

Աշխատանքային գործունեությունը

Բոլիվիա (նստավայրը՝ Բրազիլիա, Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետություն)
2021-2021թթ. Արտակարգ և լիազոր դեսպան

Կոլումբիայի Հանրապետություն (նստավայրը՝ Բրազիլիա, Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետություն)
2021-2021թթ. Արտակարգ և լիազոր դեսպան

Իսրայելի պետություն
2021թ.-առ այսօր Արտակարգ և լիազոր դեսպան

Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետություն
2020-2021թթ. Արտակարգ և լիազոր դեսպան

Կանադա
2006-2011թթ. Գործերի հավատարմատարՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
2006-2011թթ. Մշտական ներկայացուցիչ